Aramejskie wyrazy w Nowym Testamencie

Każdy czytelnik Nowego Testamentu szybko zauważa wyrazy aramejskie, i wkrótce z nimi się oswaja. Tyle że nie przychodzi nam do głowy, że dzisiaj żyje kilka milionów ludzi nadal mówiących tym językiem i czytających cały Nowy Testament w jednym z dialektów aramejskiego.

A oto znane wszystkim wyrazy aramejskie Nowego Testamentu (alfabet estrangelo można znaleźć w tekście o języku aramejskim):

abaAbba (Mk 14,36; Rz 8,15; Ga 4,6) aram. zdrobnienie wyrazu ‘ojciec’

barBar  (przed imieniem oznacza ‘syn’) – Barabasz ‘syn Ojca’ (Mt 27,16), Bar-Jezus (Dz 13,6), Barnaba ‘syn pocieszenia’ (Dz 4,36) itp.

boanerges Boanerges (Mk 3,17) ‘Synowie Gromu’

effata Effatha (Mk 7,34) ‘otwórz się’

eli Eli, Eli, lema sabachthani? (Mt 27,46) Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Eloi, Eloi, lema sabachthani? (Mk 15,34) Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

gabbata Gabbata (J 19,13) aramejska nazwa miejsca zwanego po grecku Litostrotos LiqostrotoV (kamienny bruk)

golgota Golgota (J 19,17; Mk 15,22) ‘czaszka’

hakeldama Hakeldamach (Dz 1,19) ‘Pole Krwi’

hosanna-aram Hosanna (Mt 21,9) wyraz aramejski, od hbr. hosanna HOSZIA NA ‘wybaw’

knani Kananaios (Mt 10,4; Mk 3,18) aram. HAKKANNA’I ‘gorliwy’

kefa Kefas (J 1,42) ‘skała, opoka’ – aramejski odpowiednik imienia „Piotr”; ciekawostką jest, że św. Paweł 9 razy w swoich listach nazywa go Kefasem i tylko 2 razy Piotrem

Kum (zob. Talitha kum)

mamona Mamona (Mt 6,24; Łk 16,9.11.13) ‘bogactwo’

maranata Maranatha (1Kor 16,22) ‘przyjdź, nasz Panie’ lub ‘Pan przychodzi’

mariam Mariam (Mt 13,55 i in.) ‘Maria, aramejska forma hebrajskiego imienia Miriam’

pascha Pascha (Mt 26,2; Mk 14,1; Łk 2,41; J 2,13; 1Kor 5,7; Hbr 11,28) aram. nazwa żydowskiego święta Pesach oraz składanej w czasie tego święta ofiary, spożywanej w czasie wieczerzy paschalnej; o powszechności użycia świadczy fakt, że ta forma występuje we wszystkich Ewangeliach, a także u św. Pawła i w liście do Hebrajczyków

raka Raka (Mt 5,22)

talitakum Talitha kum (Mk 5,41) ‘dziewczynko, wstań’

 

Zob. również tekst o wyrazach aramejskich w Biblii Hebrajskiej

Z modlitwami w języku aramejskim można zapoznać się tutaj: Modlitwy Asyryjczyków

Tekst 8 błogosławieństw w języku aramejskim można znaleźć tutaj>>>

Zapraszamy też do przeczytania artykułu W tym języku mówił Pan Jezus Chrystus!